Cieľom záverečnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

A záróvizsga célja a komplex ismeretek és készségek igazolása, valamint annak felmérése, hogy a diák a megszerzett kompetenciákat hogyan tudja felhasználni hivatása gyakorlása közben, azon szakmai tevékenység során, melyre készül.

Záverečná skúška pozostáva z týchto častí:

  • písomná časť, ktorej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu
  • praktická časť, ktorej cieľom je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilosti žiakov a ich schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru
  • ústna časť, ktorej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.

A záróvizsga az alábbi részekből áll:

  • írásbeli rész, melynek célja aj állami oktatási program követelményeiből kiinduló elméleti tudás és ismeretek szintjének igazolása,
  • gyakorlati rész, melynek célja a diák által elsajátított készségek és képességek  szintjének igazolása, valamint annak felmérése, hogy a diák mennyire képes elméleti tudását és ismereteit felhasználni egy konkrét, komplex gyakorlati feladat megoldása közben,
  • szóbeli rész, melynek célja az elméleti tudás és ismeretek szintjének igazolása.

Získaný výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu. Záverečná skúška pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebné odbory HOSTINSKÝ a KADERNÍK.

A megszerzett szakmunkás bizonyítvány és zárovizsga bizonyítvány átfogóan igazolja a meszerzett kompetenciákat – szakmai képesítést. A zárovizsga a VENDÉGLÁTÓ és FODRÁSZ szakmára irányuló komplex témákból áll.


P1180220web

P1180569web

P1180634web