KÓD A NÁZOV UČEBNÉHO ODBORU/A SZAKMA KÓDSZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE

6489 H 00 hostinský/vendéglátó

STUPEŇ VZDELANIA/VÉGZETTSÉGI SZIN

stredné odborné vzdelávanie – ISCED 3C/középfokú szakmai végzettség – ISCED 3C

VYUČOVACÍ JAZYK/TANÍTÁSI NYELV

slovenský /magyar

DĹŽKA ŠTÚDIA/A KÉPZÉS IDŐTARTALMA

3 roky/3 év

FORMA ŠTÚDIA /A KÉPZÉS FORMÁJA

denná /nappali


Charakteristika učebného odboru / A szak jellemzése

Absolvent trojročného učebného odboru 6489 H 00 hostinský po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciach, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent po 3. roku štúdia ovláda práce spojené s technikou prevádzky reštauračného zariadenia, so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiou ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent je kvalifikovaný  a spĺňa podmienky na výkon činností spoločného stravovania ubytovacích služieb.

A hároméves 6489 H 00 vendéglátó szakma abszolvense a képzés befejezése és a záróvizsga sikeres letétele után megszerzi az első középfokú szakmai végzettségét. Az abszolvens képzett vendéglátó-ipari szakember lesz , aki képes önállóan dolgozni a közétkeztetés bármely területén, éttermekben, szállodákban, vagy egyéb vendéglátó-ipari egységekben, illetve magánvállalkozóként.

A vendéglátó szakember étlapot tervez, állít össze, anyaghányadot, kalkulációt készít, kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát. Elkészíti az ételeket, adagolja, tálalja, díszíti az ételeket helyben fogyasztásra vagy elvitelre. Kiszolgál, csomagol. Fogadja a vendéget, rendelést vesz fel. Ismeri, alkalmazza és biztosítja a protokoll-előírásokat, kezeli a vendég észrevételeit. Elszámol a napi bevétellel. Kiépíti és betartja a HACCP előírásait, a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat. Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat. A vendélátó szakma abszolvense udvarias, jó megjelenésű, becsületes, idegen nyelven is jól kommunikáló szakember.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore spoločné stravovanie alebo podnikania v remeslách a službách a získať úplné stredné odborné vzdelanie.

A képzés befejezésekor az abszolvens záróvizsga-bizonyítványt és szakmunkás-bizonyítványt kap. Folytathatja tanulmányait a hároméves szakmák abszolvensei számára induló felépítményi tagozaton ISCED 3A szinten, ahol teljes középfokú szakmai végzettséget, érettségi bizonyítványt szerezhet.


P1200691web

P1130995web2

P1200544web