KÓD A NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU A TANULMÁNYI SZAK KÓDSZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE

6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách vallakozás a szakmák és szolgáltatások területén

STUPEŇ VZDELANIA VÉGZETTSÉGI SZINT

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A középfokú szakmai végzettség ISCED 3A

VYUČOVACÍ JAZYK TANÍTÁSI NYELV

slovenský magyar

DĹŽKA ŠTÚDIA A KÉPZÉS IDŐTARTALMA

2 roky 2 év

FORMA ŠTÚDIA A KÉPZÉS FORMÁJA

denná nappali


Charakteristika študijného odboru / A tanulmányi szak jellemzése

Absolvent dvojročného študijného odboru 6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava vyššiu odbornú kvalifikovanosť na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je kvalifikovaný zamestnanec schopný založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik orientovaný na služby. Absolventi po 2. roku štúdia majú teoretické a praktické vedomosti v celej šírke podnikateľskej problematiky (ekonomika, účtovníctvo, marketing). Absolventi získajú schopnosť komunikovať aj v cudzom jazyku – anglickom alebo nemeckom, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

A kétéves 6403 L 00 vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén tanulmányi szak abszolvense a képzés befejezése és az érettségi vizsga sikeres letétele után megszerzi a második, azaz teljes középfokú szakmai végzettséget. A tanulmányi szak elvégzése elsősorban egy saját kis- vagy középvállalkozás megalapítását és sikeres működtetését teszi lehetővé az abszolvens számára a szolgáltatások területén.

A szakma abszolvense önállóan végzi a munkáját a vállalkozásoknál elvi irányítás mellett. Részt vesz a számviteli információs rendszer szabályozásával kapcsolatos tevékenységek ellátásában. Munkája során jogszabályokat alkalmaz. Számviteli információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat. Alkalmazza az adatok rögzítésének rendszerét a kettős könyvvitel rendszerében, érvényesíti bizonylatolás követelményeit, a számviteli törvény előírásait. Részt vesz a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában és végrehajtásában. Közreműködik a bankszámlák közötti elszámolások lebonyolításában, a fizetési módok alkalmazásában a belföldi és a nemzetközi fizetési forgalomban.

V tomto študijnom odbore môžu študovať absolventi nasledujúcich učebných odborov: kaderník, manikér, krajčír-tkáč, remenár-sedlár, kožušník, obuvník, stolár, čalúnnik, murár, tesár-strechár, klampiar, kamenár, kachliar, maliar, izolatér, inštalatér, sklenár, podlahár, kominár, čašník, kuchár, aranžér, fotograf, knihár, predavač, hostinský, kováč, zámočník, zlatník-klenotník, umelecký rezbár-stolár, umelecký čalúnnik, umelecký keramik.

Po úspešnom ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške.

A tanulmányi szakra a következő szakmákkal rendelkező diákok jelentkezhetnek: fodrász, manikűrös, ruhakészítő-takács, szijgyártó-nyereggyártó, szűcs, cipész, asztalos, kárpitos, kőműves, ács-tetőfedő, bádogos, kőfaragó, cserépkályhakészítő, festő, szigetelő, szerelőmunkás, üveges, padlókészítő, kéményseprő, pincér, szakács, kirakatrendező, fényképész, könyvkötő, elárusitó, vendéglátó, kovács, lakatos, aranyműves-ékszerész, díszműasztalos, művész kárpitos, keramikus.

A képzés sikeres befejezésekor az abszolvens érettségi bizonyítványt kap.